موبو فیلم

باکس آفیس هفتگی آمریکا

عنوان فروش آخر هفته فروش کلی هفته انتشار
$13.4M $13.4M 1
$16.9M $16.9M 1
$880K $3.8M 2
$3.5M $16.2M 2
$1.9M $1.9M 1
$971K $971K 1
$9.6M $51.4M 2
$11.6M $154.8M 3
$2.9M $50.3M 4
$2.4M $40.4M 4